ANBI

ANBI ZCZ 1

Naam instelling:
Vereniging Zorgcoöperatie Zeeland

RSIN-nummer: 853954526

KvK nr: 59396687

Postadres:
Weemveld 22, 5411 TT Zeeland

Doelstelling:

  1. De kwaliteit van zorg, welzijn en wonen in Zeeland minimaal handhaven op het huidige peil c.q. verbeteren d.m.v. dienstenondersteuning met vrijwilligers.
  2. Het bevorderen van onderlinge solidariteit waardoor langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk wordt.
  3. Het starten en in stand houden van een ontmoetingspunt voor inloop van (kwetsbare) inwoners en hun mantelzorgers.

Beleidsplan in hoofdlijnen:

  1. Belangenbehartiging van (kwetsbare) inwoners
  2. Samenwerking met andere (vrijwillige of proffesionele) zorgverleners
  3. Vraag en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen bij elkaar brengen en naar behoefte afstemmen.

Dagelijks bestuur:
Dhr. E.A.J.M. van Hout, voorzitter
Mevr. J.J.M. Bros, secretaris
Dhr. J.H.L.A. van Griensven, penningmeester

Beloningsbeleid:
Zorgcoöperatie Zeeland beoogt haar doelstellingen op vrijwillige bsis te bereiken hetgeen betekent dat noch bestuur noch deelnemende vrijwilligers enige vorm van beloning of vergoeding ontvangen.

Verslag activiteiten:
Het activiteitenverslag wordt jaarlijks opgesteld en vastgesteld door de ALV, voor het eerst begin 2015 te verwachten.

Financieel verslag:
Het financieel verslag wordt jaarlijks na afloop van een boekjaar opgesteld en vastgesteld door de ALV, voor het eerst begin 2015 te verwachten.

 

Nieuws

Flyer Beweeghofke: klik HIER

Presentje mantelzorgers: klik HIER

Flyer jonge mantelzorgers: klik HIER

Even niet op bezoek: klik HIER

Lees onze laatste nieuwsbrief: klik HIER

Mededeling voor mantelzorgers: klik HIER

Afspraken wandelen op donderdag per januari 2020: klik HIER

Mantelzorgcommissie Jaarprogramma 2020: klik HIER

Info Wie gaat er met mij mee: klik HIER

Presentatie Ouderen mishandeling en Financiële uitbuiting klik HIER

Aanmeldformulier voor vrijwiligerswerk: klik HIER

Extra informatie over cliëntondersteuning in Zeeland, klik hier voor meer informatie.

 

Kalender
meer informatie »
Sitemap