ANBI

ANBI

Naam instelling:
Vereniging Zorgcoöperatie Zeeland
RSIN-nummer: 853954526
KvK nr: 59396687
Postadres:
Weemveld 22, 5411 TT Zeeland

Doelstelling:

  1. De kwaliteit van zorg, welzijn en wonen in Zeeland minimaal handhaven op het huidige peil c.q. verbeteren d.m.v. dienstenondersteuning met vrijwilligers.
  2. Het bevorderen van onderlinge solidariteit waardoor langer zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk wordt.
  3. Het starten en in stand houden van een ontmoetingspunt voor inloop van (kwetsbare) inwoners en hun mantelzorgers.

Beleidsplan in hoofdlijnen:

  1. Belangenbehartiging van (kwetsbare) inwoners
  2. Samenwerking met andere (vrijwillige of proffesionele) zorgverleners
  3. Vraag en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen bij elkaar brengen en naar behoefte afstemmen.

Dagelijks bestuur:
Mevr. M. Oostveen, voorzitter
Mevr. J.J.M. Bros, secretaris
Dhr. J.H.L.A. van Griensven, penningmeester

Beloningsbeleid:
Zorgcoöperatie Zeeland beoogt haar doelstellingen op vrijwillige basis te bereiken hetgeen betekent dat noch bestuur noch deelnemende vrijwilligers enige vorm van beloning ontvangen.

Verslag activiteiten:
Het activiteitenverslag wordt jaarlijks opgesteld en vastgesteld door de ALV.

Nieuws

Kalender